Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

0

Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa các hoạt động Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ban hành theo Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kế hoạch bao gồm những nội dung chính như sau:

1.Thiết lập, mở rộng hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Bao gồm việc ký kết và triển khai thực hiện các hiệp định, văn bản thỏa thuận về hợp tác với các đối tác nước ngoài về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Tham gia các tổ chức, mạng lưới khu vực và quốc tế về khoa học-công nghệ. Tham gia và phối hợp thực hiện các cơ chế hợp tác song phương và đa phương với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực có liên quan; Mở rộng các hình thức hợp tác với các tổ chức, cơ quan quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài; Trao đổi thông tin, tài liệu, ấn phẩm về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

2. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ, hoạt động chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Nội dung cụ thể bao gồm: Xây dựng, thúc đẩy môi trường học tập, nghiên cứu và trao đổi học thuật quốc tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nâng cao chất lượng, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế; Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về khoa học-công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch bằng nhiều hình thức. Tổ chức chương trình giới thiệu và triển lãm các thành tựu, các dự án nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài, trợ giảng, thực tập sinh quốc tế, sinh viên quốc tế đến trao đổi học thuật, giảng dạy và học tập tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường thực hiện các chương trình trao đổi cán bộ, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 3 học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Khuyến khích cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự và báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Nâng cao chất lượng, số lượng các công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín, đặc biệt là các tạp chí trong danh mục ISI/Scopus; Tiếp cận, khai thác các chương trình học bổng, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn tổ chức ở trong và ngoài nước do các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế chủ trì hoặc thông báo.

3. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Bao gồm nhiệm vụ xây dựng chính sách, cơ chế thu hút đầu tư nước ngoài đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Kết hợp giới thiệu, quảng bá về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các sự kiện Tuần Văn hóa, hội chợ du lịch, hội nghị, hội thảo… tổ chức ở trong và ngoài nước; Tổ chức các đoàn Ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đoàn phóng viên, báo chí tham quan tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đơn vị sự nghiệp về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, Bộ VHTTDL yêu cầu các tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, đơn vị truyền thông, báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí của đơn vị mình về hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện.

>>Chi tiết văn bản tại đây.” data-rel=”follow” target=”_blank”>>>>Chi tiết văn bản tại đây.

Leave A Reply

Your email address will not be published.