Người dân muốn vào lễ đền Quán Thánh phải quét mã QR hoặc khai tờ khai y tế

Leave A Reply

Your email address will not be published.