Những tài liệu tham khảo xuyên suốt cuốn sách được trích từ bộ sách “The Story of Civilization” để làm sáng tỏ và đưa ra các ví dụ minh họa. “Những bài học lịch sử” vì thế được ra đời. “Những bài học lịch sử” được xem là phần chốt hạ, phần vĩ thanh của bộ sách lừng danh “The Story of Civilization”.

Bìa sách “Những bài học lịch sử”

Qua “Những bài học lịch sử”, Will và Ariel Durant đã mang đến cho độc giả một cuộc khảo sát về lịch sử loài người với đầy những hiểu biết sâu sắc về sự tiến hóa của nền văn minh, văn hóa và bản chất của các trải nghiệm nhân loại.

Th.Nhân